Sn Bay Dầu Tiếng của hảng Michelin vo thập nin 1960.  Với cảnh sn cỏ rộng thnh thang dọc theo Sn Bay Dầu Tiếng.  Pha sau mờ xa l ni B en.  Hi`nh chụp vo khỏang ma h năm 1962.  Trong hi`nh, ngồi pha trước l Phước, Ha, Năm Hạnh, đứng pha sau l Danh v Tư.